banner quan he co dong

BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

381161920276.jpg

 BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

 

1. BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: "vui lòng chọn vào đây để xem"

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA ESOP: "vui lòng chọn vào đây để tải về"

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CDHH: "vui lòng chọn vào đây để tải về"

4. PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CDHH: "vui lòng chọn vào đây để tải về"

 


P.QTNS-HC