banner quan he co dong

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TIX CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

381161920276.jpg

 THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TIX CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

 

1. BÀ HÀ THỊ THU THẢO: "vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin"

 

2. BÀ NGUYỄN THỊ HẢO: "vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin"

 

3. ÔNG LA NGỌC THÔNG: "vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin"

 

4. ÔNG LÊ TRỌNG LẬP: "vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin"

 

5. ÔNG VÕ CHÍ THANH: "vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin"

 

P.QTNS-HC