banner quan he co dong

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TIX CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

381161920276.jpg

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TIX CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

1. BÀ HÀ THỊ THU THẢO: " vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết "

2. BÀ NGUYỄN THỊ HẢO: " vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết "

3. ÔNG LA NGỌC THÔNG: " vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết "

4. ÔNG LÊ TRỌNG LẬP: " vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết "

5. ÔNG VÕ CHÍ THANH:  " vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết " 

 

P.QTNS-HC