banner quan he co dong

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. Thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. Mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp 2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. Phiếu biểu quyết: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

7. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

8. Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC