banner quan he co dong

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG

NG_TIN_WEBSITE.jpg

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG

 

1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. Theo mẫu CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC