banner quan he co dong

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 

 THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 

* THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

* MẪU PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU (thực hiện quyền cho cổ đông chưa lưu ký) : "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC