banner quan he co dong

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

1. Thông báo mời họp: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. Mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp:"Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. Phiếu biểu quyết: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. Hồ sơ bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

          5.1 Thông báo v.v tham gia ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025, quyết định của HĐQT v.v ban hành quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

             5.2 Bảng tóm tắt thông tin: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

         5.3 Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và phiếu đề cử ứng cử,  biên bản họp nhóm: "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem", "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

6.. Dự thảo điều lệ 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

7. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

8. Theo mẫu CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC